Novinky

Počínaje zdaňovacím obdobím 2018 umožňuje zákon o daních z příjmů zaměstnavateli poskytnout svým zaměstnancům benefit ve formě nepeněžního příspěvku na knihy. U zaměstnavatele je nákup knih nedaňovým nákladem, u zaměstnance se jedná o příjem ze závislé činnosti osvobozený od daně z příjmů fyzických osob a tím i od odvodů sociálního a zdravotního pojistného. Výše příspěvku není nijak limitována, stejně tak jako zákon neomezuje tématické zaměření knížek. Příspěvek je přípustný na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti. Benefit se.../více

Obrázek uživatele Marie Skramuvská

1. Pořízené právo stavby se bez ohledu na výši pořizovací ceny zaúčtuje jako samostatný dlouhodobý hmotný majetek, pokud se nejedná o nákup zboží viz bod. 2 (Vyhláška č. 500 § 47 odst.3)..../více

Při volbě software není rozhodujícím faktorem pouze cena, ale také způsoby ukládání, zabezpečení a zálohy dat.

Cloudové řešení

Správce nebo vývojář daného software pronajímá určitou část výkonu svého serveru uživatelům tohoto software.

VÝHODY:.../více

Daňové zvýhodnění s dětmi

V roce 2017 se zvýšilo daňové zvýhodnění pouze na druhé a další dítě, od ledna roku 2018 se zvyšuje i daňové zvýhodnění na první dítě. To bude nově činit 1 267 korun měsíčně, tedy o 150 korun více než v roce 2017. Roční sleva na.../více

Obrázek uživatele Jana Pavlovičová

 Přibližně od počátku května 2018 se roztrhla lavina emailových, telefonních a dokonce i listinných požadavků nejrůznějších organizací na aktualizaci SOUHLASU se zpracováním osobních údajů.

 

Toto „obtěžování“ fyzických osob je pouze odrazem nepochopení obecného nařízení.

  1. Ve většině případů, kdy dochází ke zpracování osobních údajů není potřeba souhlas.

    Souhlasu není potřeba je-li možné využít jiného právního titulu,

  2. .../více
Obrázek uživatele Jana Pavlovičová

PROČ SMĚRNICE?
Obecné nařízení čl. 5 odst. 2 přináší tzv. princip odpovědnosti Správce, dle nějž je Správce osbních údajů odpovědný za dodržení zásad pro zpracování a zároveň má povinnost toto na vyžádání doložit. Nástroji, jejichž prostřednictvím je možné soulad zpracování s legislativou prokázat jsou:

Obrázek uživatele Jana Pavlovičová

U pořizování, používání a zveřejňování fotografií nebo jiného obrazového či zvukového záznamu se uplatňuje jak zákon 101/2000 Sb. resp. GDPR tak zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V případě, že jsou pořizovány fotografie z akcí a nejsou k nim systematicky přiřazovány další identifikační údaje s výjimkou jména a příjmení, pak nejde o zpracování osobních.../více

Obrázek uživatele Filip Konětopský

V průběhu roku 2017 byl novelizován Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů . Jednou ze změn, kterou tato novela (Zákon č. 170/2017 Sb.) přinesla, je sice na první pohled nevýznamné upřesnění, které ale může mít poměrně významné dopady nejen na výši daňových odpisů, ale i na výpočet odložené daně.

Do § 29 odst. 1) bodu h) byla přidána nová věta se zněním V případě stavebního díla.../více

„Otcovská“ neboli „Otcovská poporodní péče“ je nová dávka nemocenského pojištění, kterou upravuje Zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb., § 38a-d. Jedná se o týden placeného volna určeného otcům čerstvě narozených dětí. Zahájení otcovské je možné nejpozději do 6 týdnů po narození dítěte. Termín si určuje otec. Výplatu dávky není možné přerušit nebo rozdělit.

Podmínkou pro výplatu otcovské je účast na nemocenském pojištění. Zaměstnanec žádá o.../více

Obrázek uživatele Jan Černý

Problematiku odložené daně neřeší zákon o účetnictví, ale až vyhláška 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“) a navazující český účetní standard č. 003 – Odložená daň (dále jen „Standard“). Obdobná ustanovení ve vyhláškách a standardech pro státní ani nestátní neziskové organizace.../více

Stránky

Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz