Evidence skutečných majitelů

Obrázek uživatele Mirka Nebuželská
Mirka Nebuželská

Od 1.1.2018 byl na základě změny zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících, zřízen neveřejný rejstřík, do kterého právnické osoby registrují své tzv. skutečné majitele. Registrace se týká všech právnických osob zapsaných ve veřejném rejstříku vedeném rejstříkovém soudem, přičemž podnikatelské subjekty mají dle informací rejstříku povinnost zápisu do 1.1.2019, neziskové organizace do 1.1.2021.

Skutečného majitele je povinna i každá nezisková organizace znát, a to v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Nejedná se v tomto případě o „vlastnictví“, ale jedná se o rozhodování a uplatňování kontroly. Skutečným majitelem je tedy fyzická osoba, resp. fyzické osoby, které uplatňují rozhodující vliv v právnické osobě.

Skutečným majitelem je v souladu se zákonem u obchodní korporace fyzická osoba,

 • 1. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %,
 • 2. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1,
 • 3. která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo
 • 4. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů 1 až 3.

Skutečným majitelem je v souladu se zákonem u spolku, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností fyzická osoba,

 • 1. která disponuje více než 25 % jejích hlasovacích práv,
 • 2. která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo
 • 3. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1 nebo 2.

Skutečným majitelem je v souladu se zákonem u nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti fyzická osoba, která je v postavení

 • 1. zakladatele,
 • 2. svěřenského správce,
 • 3. obmyšleného,
 • 4. osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond, svěřenský fond nebo jiné uspořádání bez právní osobnosti, není-li určen obmyšlený, nebo
 • 5. osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti.

Zápis do evidence skutečných majitelů se provádí prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na webových stránkách justice.cz, konkrétně je k nalezení spolu s dalšími informacemi zde https://issm.justice.cz/.

 

V případě dotazů k tomuto článku prosím kontaktuje jeho autora (Miroslava Nebuželská).

Tento i všechny ostatní články zveřejněné na těchto stránkách vyjadřují názor jejich autorů, nejde o právně závazné dokumenty.

Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz